inlämningsuppgift 2.3 på kursen LL221U -Teknik för lärare 45 hp

I denna lust eller snarare mani att dela med mig kommer här min senaste inlämningsuppgift på tekniklärarkursen som jag går. Har försökt vara neutral (inte enkelt!) i min ton. Vad jag tycker om praktiska inslag i teknikämnet? Läs längst ner i inlägget…. ;-P

 

Uppgift 2.3 i kursen LL221U

av Helena Kvarnsell

Vart tog det praktiska vägen?

Eftersom jag finner läroplaner synnerligen intressanta har jag förstås lusläst den senaste vi fått till grundskolan och just denna uppsats gäller ämnet teknik. En misstanke jag har haft under ett par år seglar nu upp till ytan : Teknik är inget praktiskt ämne lägre. I lgr 62 samt lgr 69 var teknik ett tillvalsämne med starkt fokus på görandet, verkstadsinriktning och av yrkesförberedande karaktär. (Bjurulf 2011, 26)

Bjurulf skriver i sin bok Teknikdidaktik att: ”Teknikämnets utveckling i den svenska grundskolan har följaktligen gått från att haft fokus på praktiskt inriktade uppgifter, det vill säga görandet till att på ett mer balanserat sätt inrymma både teori och praktik.” (Bjurulf 2011, 26) Jag undrar var Bjurulf hittar fog för sitt påstående att det är teori och praktik i balans. Kanske finner hon det i klassrummen. Jag har dock läst den senaste lärplanen, LGR11 och finner inget stöd alls egentligen för att man överhuvudtaget skal syssla med något praktiskt i teknik.

I LGR11 under syfte kan man läsa ”Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet så att de kan orientera sig i en teknikintensiv värld (…)Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla egna tekniska idéer och lösningar”  (Skolverket 2011a, 269) Eventuellt ska detta tolkas som att eleven ska jobba praktiskt. Kanske kan man med Hanssons definitioner om teknisk kunskap anse att det i ”utvecklar sitt tekniska kunnande” (lgr11) underförstått ligger med tyst kunskap och teknisk regelkunskap som Hansson anser vara praktiska. Nå min tes kvarstår till dess att jag är överbevisad.

I förmågorna som eleven ska utvecklas i finns ingenting om praktiskt handlag med, där är ord som analysera, identifiera, utveckla, använda begrepp, värdera samt utvärdera centrala begrepp. (Skolverket 2011a, 269) inte heller i det centrala innehållet finns ord som gör att vi som lärare förväntas låta eleverna jobba praktiskt. Tappert läser jag vidare i kommentarsmaterialet till läroplanen i teknik och här hittar jag den enda praktiska kopplingen överhuvudtaget. I bilagan om användningen av värdeord i kunskapskraven finns en plötsligt ett förslag om hur man kan använda kunskapkraven: ”Till exempel i frasen eleven kan använda handverktyg på ett i huvudsak fungerande sätt och … För de högre betygen ökar kraven på skicklighet i tillämpningen. (Skolverket 2011b, 25)

Det som är intressant i sammanhanget är att i NO-ämnena (fysik, kemi och biologi) finns praktik med redan i förmågorna där en förmåga är ”genomföra systematiska undersökningar i biologi/fysik/kemi” (Skolverket 2011a,112/127/144) något som ju inte låter sig göras teoretiskt.

När försvann det praktiska i teknikämnet då?

I lgr80 var teknikämnet en del av de naturvetenskapliga orienteringsämnena. Det är inte helt enkelt att förstå vad teknikämnet skulle innehålla. Det tydliga yrkesförberedande innehållet, styrt av industrin försvann när teknikämnet blev obligatoriskt och teknik blev en del av naturorienteringen som NO-lärare undervisade i (Bjurulf 2011, 31)

I lgr 80 kan man läsa, under Naturorienterande ämnen, att ”De skall i praktiskt arbete och i samverkan med hemkunskap lära sig klara göromål i i hemmet och skolan, klara av enklare reparationer och förbättringar. De skall känna till hur vanliga tekniska hjälpmedel är konstruerade och praktiskt lära sig hur man använder dem” (Skolverket 1980, 115) Senare under något som rubriceras som Huvudmoment, under temat ”människans verksamhet” finns det att läsa att på högstadiet ska man syssla med: ”Användning av verktyg och maskiner, tillverkning och reparation, montering och demontering av olika enkla produkter som finns i elevens vardag.” Detta är tydligt praktiska moment. Det som också är påtagligt är den tydliga tanken med ämnesintegrering dels med NO-ämnena (så till den milda grad att den inte på ett enkelt sätt går att särskilja) och dessutom men hemkunskap (se ovan). I lgr 80 vad ämnesintegrering ledordet (Adiels 2011, 170)

Vad händer i LPO 94 då? I LPO 94 är tekniken självständigt ämne även om den fortfarande delar timplan med NO-ämnena. Teknikämnet närmar sig i lpo94 den samhällsvetenskapliga domänen (Krendel 2011, 159). Under rubriken ”ämnets syfte och roll i utbildningen” finner man: ”I denna kompetens ingår såväl kunskap om den tekniska utvecklingens roll i ett historiskt perspektiv som viss vana att reflektera över och praktiskt lösa tekniska problem.” (Skolverket 2000, 112) under Mål att sträva mot finner vi dessutom att: ”Skolan skall i sin undervisning i teknik sträva efter att eleven

– utvecklar förtrogenhet med i hemmet och på arbetsplatser vanligt förekommande redskap och arbetsmetoder av skilda slag samt kännedom om den teknik som i övrigt omger oss (Skolverket 2000, 113).

Under rubriken ”ämnets karaktär och uppbyggnad” finns det många fraser med ordet praktiskt i* ”Att själv praktiskt pröva, observera och konstruera är ett fruktbart sätt att närma sig teknikens primära frågor om mål och möjligheter och att erövra en förståelse som är svår att nå på annat sätt.” är ett tydligt exempel på hur man under LPO94:s tid förväntades undervisa.

Även i delen med bedömningen finns i LPO94 en tydlig koppling till det praktiska. I kriterierna för betyget Väl Godkänd står att: ”Eleven undersöker praktiskt teknik av något slag och väljer därvid relevanta redskap och hjälpmedel samt använder dessa på ett säkert och ändamålsenligt sätt.” (Skolverket 2000, 116) något som kräver ett praktiskt arbetssätt för eleverna.

Teknikämnet praktiska del har alltså gått ifrån metallsvarvar i 60-talets verkstadskopplade yrkesförberedande läroplaner via ett undersökande av elvispar i 80 och 90-talets ämnesintegrerade praktiska naturvetenskap till ett helt teoretiskt fristående ämne i 2000-talets första läroplan?

Hur blev det så?

Björklund (refererad i Bjurulf 2011, 27) menar att praktisk kunskap kom att värderas lägre än teoretisk. Kan det vara så att detta ligger undermedvetet när Skolverket tar fram en ny text till LGR11? Eller är det så att alla lärare och elever har med sig egna undermedvetna för föreställningar om att teknikämnet ska vara praktiskt så att det kan tänkas vara underförstått enbart i att ämnet heter teknik. Om man litar på att elever och lärare ska veta vad som bör ingå i ett ämne är man farligt ute, förmodligen är det snarare en medveten vridning av ämnet. Det intressenata är ju att det inte någonstans kommentarsmaterialet till teknik i LGR11 står att den förändringen skett sedan LPO 94, tvärtom står det att ” Den nya kursplanen i teknik skiljer sig inte nämnvärt från den tidigare när det gäller inriktning.” (Skolverket 2011b, 6) Skolverket har förutom kommentarsmaterialet även tagit fram en ämnesfilm om teknik. I den filmen är alla bilder ifrån en slöjdsalsliknande tekniksal men mycket verktyg, lim, tandpetare, wellpapp, mjölkkartonger etc. I filmen pratas också mycket om det praktiska och läraren som intervjuas i filmen påpekar att det är så bra att det står så tydligt i den nya läroplanen att vi ska jobba praktiskt.(Skolverket 2013)

Jag tänker att uppdelningen i praktiskt och teoretiskt är gammalmodig och onödig. Alla lärare vet att ju fler sinnen eleven använder när hen lär sig, ju bättre kommer eleven att minnas det hen lärde sig.

Tidigare forskning har visat på vikten av att väva samman teori och praktik för att eleverna ska få möjlighet till ett holistiskt lärande (Gibson, 2007; Hansen 2000, refererad i Bjurulf 20011, 28). Med ny teknik i form av datorer, datorprogram, visualiseringar, animeringar mm är gränsen mellan teori och praktik alltmer suddig. När man i LGR11, i det centrala innehållet, under ”Arbetsätt och för utveckling av tekniska lösningar” skriver: ”Dokumentation i form av manuella och digitala skisser (…) digitala modeller” menar man då att detta är praktiskt eller teoretiskt? Att göra en digital skiss, är det att jobba praktiskt? I så fall är det praktiskt jobb att skriva en uppsats i ett ordbehandlingsprogram? Eller att göra en film istället för en laborations-rapport? Precis som Bjurulf skriver är det inte konstruktivt att dela in kunskap i praktisk eller teoretisk. (Bjurulf 2011, 27) Jag föredrar ett synsätt där man som lärare väljer elevaktiva arbetssätt istället för motsatsen, som i detta fall skulle vara elevpassiva.

* se film om skillnaden mellan LPO94 och LGR11 http://screencast.com/t/Bnm2OidRxVFu

Referenslista

Adiels, Lars. kapitel 13 Skolans teknikbegrepp. ur antologin:

Hanson, Sven Ove, Nordlander Edward och Skoogh, Inga-Britt (red.) 2011. Teknikutbildning för      framtiden – perspektiv på teknikundervisningen i grundskola och gymnasium. Stockholm: Liber

Bjurulf, Veronica. 2011. Teknikdidaktik. Stockholm: Nordstedts

Krendel, Jan-Erik. 2011.  Undervisa om teknikens etik! Kapitel 12 ur antologin

Hanson, Sven Ove, Nordlander Edward och Skoogh, Inga-Britt (red.) 2011. Teknikutbildning för      framtiden – perspektiv på teknikundervisningen i grundskola och gymnasium. Stockholm: Liber

Rohde, Anna. (red.) 2009. På spaning efter teknisk bildning. Stockholm: Liber AB

Skolverket. 2000. Grundskolans kursplaner och betygskriterier. 2:1 uppl. Stockholm: Fritzes

Skolverket. 2011a. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Stockholm: Fritzes

Skolverket. 2011b. Kommentarmaterial till kursplanen i teknik. Stockholm: Fritzes

Skolverket. 2013. Ämnesfilm Teknik http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/grundskoleutbildning/stodmaterial/film/amnesfilmer/amnesfilmer-att-ladda-ner-1.128450 (2013-02-25 kl. 14.25)

Skolöverstyrelsen. 1980. Läroplan för grundskolan Allmän del. Stockholm: Liber utbildningsförlaget

Vad jag (Helena) tycker:

  • Att det ska vara slutsnackat och slutuppdelat i praktiskt och teoretiskt. Att varje lärare ska undervisa utifrån gällande läroplan och på ett sätt så att hen är säker på att alla förmågorna/målen/kraven utvecklas och uppfylls.
  • Att folk som inte lusläst läroplanen i teknik ska sluta uttala sig om hur de som gjort det ska undervisa.
  • Aldrig lägga så mycket tid på någonting praktiskt (eller för den delen teoretiskt)  så att andra delar av läroplanens mål/förmågor glöms eller prioriteras bort.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: