ett förslag på produktutvecklingsuppgift

Som ni vet vid det här laget pluggar jag för att bli en av landets mest pålästa tekniklärare 😉 . I kursen Teknikdidaktik 7,5 hp skulle vi  skapa och analysera ett undervisningsmoment kring produktutveckling. Produkten kunde vara idrottsredskap, hjälpmedel för funktionsnedsatta, en toalett eller en multiskolväska. Så här tänkte jag:

Multiskolväskan

eller

Från skolväska via dator till molnet?

multiskolvaska

Presentation av uppgiften:

”I alla tider har det funnits behov av att förflytta saker och information mellan hemmet och skolan för eleverna i densamma. Från folkskolans tid har skolväskan varit en symbol för detta. Vad händer när vi i skolan tar steget in i en mer och mer digitaliserad tid? Vad ställer detta för krav på skolväskan? Vad händer när den vanliga fysiska skolväskan inte har samma funktion längre? Vad behöver elever ha för typ av skolväska i sin vardag nu? ”

Helena Kvarnsell 2013

Detta är en uppgift i teknik för grundskolans högstadium. Tanken är att eleverna ska få arbeta med ett teknikutvecklingsprojekt som inte är fysiskt utan digitalt. Uppgiften tar avstamp i elevernas egen vardag ett sätt att få dem att fundera på hur de kan använda modern informationsteknik för att underlätta skolarbetet. Eleverna kommer att ta fram ett förslag på elevportal/lärplattform/digital skolväska och de kommer att uppmuntras att visa upp sina förslag för skolledning och /eller externa aktörer på lärplattforms-marknaden.

Eleverna och förutsättningar

Den tänkta elevgruppen går i grundskolans högstadium. Det underlättar om gruppen är har varsin surfplatta/dator eller tillgång till datorsal men mycket av arbetet går också att göra via en smartphone eller analogt med papper och penna.

Uppgiften fungerar i vilket klassrum som helst, det behövs inte några särskilda maskiner eller säkerhetsdetaljer.

Uppgiften fungerar såväl i helklass som i halvklass.

Mål:

Ur Centralt innehåll för Teknik årskurs 7-9  (Skolverket 2011, 271-272) kommer följande att behandlas:

Tekniska lösningar

 • Tekniska lösningar inom kommunikations-och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, för­slag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklaran­de ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska eller digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions-och teknikutvecklingsarbete.

Teknik, människa, samhälle och miljö

 • Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och sårbarhet.

De kunskapskrav (Skolverket 2011, 276) som eleverna kommer att bedömas mot är:

Kunskapskrav för betyget E Kunskapskrav för betyget C Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord. Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt. Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord. Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt. Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.

Koppling till andra ämnen:

Det finns goda chanser att samarbeta med läraren i samhällskunskap och/eller läraren i svenska då det finns anknytande teman i dessa ämnens centrala innehåll. Att koppla ihop olika skolämnen med varandra skapar en helhet för eleverna.

Samhällskunskap:

Information och kommunikation

 • Möjligheter och risker förknippade med internet och kommunikation via elektroniska medier. (Skolverket 2011, 202 )

Svenska:

Tala, lyssna och samtala

 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel till exempel digitala verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer. (Skolverket 2011, 226 )

Övriga mål:

Från lgr11 kap 2.2

Skolans ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra känna tillit till sin egen förmåga
 • Kan använda moderna teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande (Skolverket 2011, 13-14)

Metoder:

Nedan följer en förklaring till de metoder som kommer att användas.

Gruppindelning:

Läraren delar in eleverna i grupper om 3-4 elever. Detta kan ske genom lottning eller att läraren bestämmer utifrån sociala eller pedagogiska tankar.

Brainstorming

Gruppen sitter utspridd i klassrummet (d.v.s. inte på ”pratavstånd”) detta för att minska risken att den eleven somalltid har snabbt till ordet ska ta över brainstormingen. Varje grupp får en länk att gå in på antingen genom corkboard.me eller padlet.com och där ska brainstorming ske, skriftligt genom att idéerna skrivs upp var som helst på denna sida/”vägg”. Man kan använda sig av ”turordning” (Österlin 2011, 55) om man vill. Uppmana eleverna att tänka fritt, fler idéer är bättre än färre. Det ska inte finnas något filter i huvudet om huruvida en idé är bra eller inte.

Om gruppen inte kommer igång kan dessa frågor kanske hjälpa till: Hur skulle man kunna använda Facebook i kommunikationen mellan hem och skola? Hur skulle du som elev vilja hålla rätt på läxor/onlineböcker/länkar/friluftsdagar /prov? Vad finns det för bra saker med dagens portal? Vad saknar du?

Bakgrundskoll

Eleverna uppmanas att göra en undersökning vad som finns på marknaden just nu i form av lärplattformar, sociala medier, omdömesdatabaser osv. Detta för att ytterligare inspirera för funktioner i elevens egna produkter. När bakgrundskollen är gjord uppmanas eleverna att komplettera brainstorming-sidan med fler idéer. Idéer till frågeställningar:

Om skolan där eleverna går på har någon typ av portal/plattform el. dyl. som brukar användas i kommunikationen mellan elev/lärare/vårdnadshavare kan man med fördel ta avstamp i den: ”Vad finns det för fördelar med Skolportalen? Vad saknar du? Osv. Annars kan man använda t.ex. Facebook som grund för att fundera omkring. ”Om man skulle använda Facebook som skolportal, vad skulle du sakna då? Vad skulle vara bra?

“Storyboard”

Låt eleverna strukturera genom att flytta ”postit”lapparna eller anteckningarna, som är gjorda under brainstormingen, till olika hörn av skärmen: bra förslag, förslag som behöver kompletteras, sämre förslag, funktioner sorterade på viktighet. (Österlin 2011, 64)

Sekreterare, ordförande och tidhållare

Under övningen ”Storybord” bör eleverna ha givna roller i gruppen.

Ordförande: Fördelar ordet, ser till att alla i gruppen kommer till tals och att gruppmedlemmarna håller sig till ämnet.

Sekreterare: har i uppgift att flytta lapparna till rätt ställe, komplettera vissa med mer förklaring och ta bort dubbletter.

Tidhållare: Ser till att gruppen håller sig till given tidsram, påminner ordföranden om tiden så att alla lappar hinns med.

Skiss

Gruppen får i uppgift att göra en skiss av lärplattformen (på A3-papper eller digitalt) för att kunna presentera sin idé för klassen

Two stars and a wish

När grupperna skissat upp ett första förslag och presenterat det för resten av klassen har klasskamraterna i uppgift att komma med konstruktiv kritik enligt denna modell. (bilaga 2)

Varje elev skriver under kort tid (ett par minuter) två bra saker med den presenterande gruppens idé och en ska som skulle kunna förtydligas/förbättras. (Lundahl 2011, 139)

Enskild rapportskrivning

I början jobbar gruppen ihop, dock sker rapportskrivandet och modellbyggandet enskilt. Eleverna uppmuntras att ta hjälp av de andra i gruppen för att få respons.

Modellbygge

Eftersom en lärplattform är digital och förmodligen inte passar som fysisk modell kan modellbygget med fördel göras digitalt som en utvecklad karta, eller skiss över hur websidan kan tänkas fungera. För att visualisera funktionerna i lärplattformen kan eleverna använda sig av t.ex Prezi, minmondo, xmind, googlesites el. dyl (se länklista, bilaga 3)

Rapportskrivning:

Vad som ska vara med i rapporten:

 • Gruppens första tankar
 • Kort om vilka andra ”plattformar” som
 • En modell
 • En förklaring till funktionerna eleven vill ha med i sin lärplattform
 • Tydligt beskrivet varför de olika funktionerna ska vara med och hur dessa stödjer eleven i dennes skolgång.

Översiktlig planering:

Lektioner à 60 minuter

Innehåll:
Lektion 1 Presentation av uppgift (introduktion till eleverna, bilaga 1) gruppindelning och brainstorming
Lektion 2 Bakgrundskoll, storyboard (med ordförande, sekreterare och tidhållare)
Lektion 3 Skiss tas fram gruppvis
Lektion 4 Skissen presenteras för klassen, ”Two star and a wish” som kamratbedömning
Lektion 5 Modellbygge/rapportskrivning enskilt
Lektion 6 Modellbygge/rapportskrivning enskilt
Lektion 7 Modellbygge/rapportskrivning enskilt
Lektion 8 Inlämning och kort presentation för klasskamraterna

Checklista för elever

Innan du lämnar in ditt arbete, kontrollera att du har gjort allt med ring framför nedan.

E C A
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar … Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar… Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar …

Detta visar du genom att:

 • Deltaga aktivt i övningen ”Two stars and a wish” där du får tips från klasskamraterna på hur din produkt kan utvecklas.
 • Visa på något sätt att du tagit till dig tipsen du fått.
… samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller. … samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller. … samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.

Detta visar du genom att:

 • Ha gjort en modell som visar din lärplattform
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

Detta visar du genom att:

 • Deltaga aktivt i gruppens arbete under brainstorming och storyboard
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord. Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord. Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.

Detta visar du genom att:

 • Rapporten innehåller skiss eller tankar ifrån början av projektet
 • Rapporten innehåller en modell/ritning över din lärplattform.
 • Rapporten innehåller en beskrivning av de olika funktionerna i din lärplattform samt hur dessa funktioner skulle inverka positivt på dina studier.

Har du tid över?

Hitta på ett bra namn till din lärplattform.

Fundera över dessa frågor: Skulle du presentera din lärplattform på olika sätt beroende på om du presenterar den för dina klasskompisar, dina lärare, rektorn på skolan eller dina föräldrar? Hur skiljer sig dessa gruppers behov av en lärplattform åt tror du?


Författarens efterord

Jag kunde inte låta bli att testa denna uppgift på mina klasser som jag undervisar. Eleverna har arbetat intensivt och intresserat, det märktes att detta var något de hade idéer om. Alla har kommit igång bra och jag har fått se fina skisser och modeller. Jag har visat upp en elevs arbete för ett företag som sysslar just med elevportaler och dessa konstruktörer visade stort intresse för elevernas tankar. Att arbeta med en verklig mottagare har visat sig framgångsrikt och jag kan bara instämma. Rektorn på skolan har också visat ett tydligt intresse för elevernas idéer så det kommer nog bli någon typ av presentation för honom också. Vad jag mer ser när jag arbetar med denna uppgift är hur flickor och pojkar går in i detta med samma energi, något som ibland är svårt att få till i teknikundervisniningen.

Referenslista:

Lundahl, Christian. 2011. Bedömning för lärande. Stockholm: Nordstedts

Skolverket. 2011. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Stockholm: Fritzes

Österlin, Kenneth. 2011. Design i fokus för produktutveckling. 3. uppl. Stockholm: Liber

Bilaga 1

Introduktion till eleverna:

Det var en gång en flicka, vi kan kalla henne Helena. När hon började i 7:an fick hon en Salomon-ryggsäck av sina föräldrar eftersom den tidigare ryggsäcken ”Kånken” var utsliten. Helena packade ner biologibok, mattebok, mattehäfte, kalender och pennskrinet i skolväskan och gick iväg till skolan. På klassrådet fick alla eleverna i klassen ett papper med inbjudan till ett föräldramöte som skulle hållas på skolan om tre veckor. Lappen skulle hem till föräldrarna och när de läst skulle en del av lappen klippas av, skrivas på och tillbaka till skolan. Helena packade ner lappen och hoppades att hon skulle komma ihåg att lämna den till mamma när hon kom hem. I kalendern som Helena alltid hade i ryggsäcken skrev hon in läxor, prov och annat som inte fick glömmas bort. Ibland brukade mamma skicka med lappar om tandläkarbesök och sån’t som Helena skulle komma ihåg att ge till sin klassföreståndare.

Så såg det alltså ut tidigare…

Hur ser era behov ut idag? När ni har interaktiva böcker online, som ni når från vilken ”device” som helst, en kalender som ni via ”molnet” kan synka med vem ni vill? Ni ska under de närmsta tekniklektionerna få jobba med produktutveckling av en digital skolväska. Vi kan kalla det ”lärplattform” eftersom det är en plattform som på alla sätt ska underlätta lärandet.

 

Länklista:

Ladda ner xmind (verktyg för tanke/begreppskarta)

http://www.pim.skolverket.se/xp/handledningar/Om-PIM/Programvaror-i-PIM/7/

Tanke/begreppskarta online:

http://www.mindomo.com/

Prezi (presentation online): http://prezi.com/

Skapa egna websidor: http://sites.google.com/ eller  http://www.n.nu/

”post-it”-lappar online: http://corkboard.me eller http://padlet.com

Annonser

4 responses to this post.

 1. […] « ett förslag på produktutvecklingsuppgift […]

  Svara

 2. […] för idéer som vi tillsammans genomfört. Till exempel studieteknik/astronomi, hälsoprojektet, lärplattform-produktutvecklingsuppgiften, lärarens guide till sociala medier och sist men inte minst era […]

  Svara

 3. […] Mina elever fick alltså denna uppgift: Du ska ”uppfinna” något digitalt: Ett läromedel, något som hjälper dig att hålla ordning på skolarbeten, hjälper dig plugga eller på något annat sätt underlättar för dig i dina studier. Du gör också en prototyp i powerpoint, emaze, prezi eller liknade program. Uppgiften är en vidareutveckling av en som jag skrivit om tidigare här. […]

  Svara

 4. […] Mina elever fick alltså denna uppgift: Du ska ”uppfinna” något digitalt: Ett läromedel, något som hjälper dig att hålla ordning på skolarbeten, hjälper dig plugga eller på något annat sätt underlättar för dig i dina studier. Du gör också en prototyp i powerpoint, emaze, prezi eller liknade program. Uppgiften är en vidareutveckling av en som jag skrivit om tidigare här: […]

  Svara

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: